Skip to Content

Strategie regiobranding Brabant

Brabant is dé kennis- en innovatieregio bij uitstek, de regio in Nederland waar het prettig werken, wonen en recreëren is. Deze perceptie van Brabant speelt een belangrijke rol bij de beslissing van ondernemers, kenniswerkers en studenten om zich te vestigen in Brabant.

Brabant Branding versterkt het imago van Brabant door:

  • In samenwerking met Brabantse partners te werken aan een eenduidige Brabantse propositie. Het is gunstig voor het imago van Brabant dat we allemaal hetzelfde verhaal vertellen. Dat doet Brabant Branding door het Brabantse merkfilter te gebruiken en al onze activiteiten en die van onze partners daarop aan te laten sluiten.
  • Onze Brabantse innovaties, de oplossingen voor de vragen van morgen, op allerlei manieren in de etalage te zetten. Als bewijs van onze kracht.     

De perceptie van Brabant speelt een belangrijke rol bij beslissingen van onder andere ondernemers, bedrijven, studenten en kenniswerkers om zich te vestigen in Brabant. Een sterk imago helpt ook bij bijvoorbeeld het toekennen van fondsen en subsidies in de regio.

Het team Brabant Branding is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze strategie, in nauwe samenwerking met diverse Brabantse partners.

Branding in kernwoorden

Branding is bouwen aan een merk, in dit geval het merk ‘Brabant’. Brabant branding zet in op acties die leiden tot meer bekendheid van de regio en een positieve reputatie. De drie merkwaarden van Brabant (Courageously Unconventional, Purposefully Collaborative en Remarkably Immersive, verder op deze pagina lees je daar meer over) vormen hierbij het vertrekpunt. 

Branding is niet hetzelfde als marketing. Branding is erop gericht om positieve gevoelens bij doelgroepen op te wekken, passend bij het gewenste imago. Marketing zet doelgroepen aan tot daadwerkelijke actie, tot investeringen, vestiging of bezoek. Dat doen bijvoorbeeld de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Visit Brabant. Brabant Branding is dus ondersteunend en faciliterend aan de (marketing)doelstellingen van anderen.

Branding, de opbrengst

Branding geeft bekendheid aan de regio Brabant als Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie. Branding ondersteunt hiermee de economische en internationale doelen die de regio heeft op investeringen, handel, innovatie en samenwerking met andere regio’s. Kortom, branding gaat indirect om werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

Doelgerichte samenwerking

Team Brabant Branding werkt bij de profilering van Brabant samen met een groot aantal partners. Om er een paar te noemen: Brainport Eindhoven, BOM, VisitBrabant, BrabantC, AgriFood Capital, diverse Campussen en de universiteiten in Tilburg en Eindhoven. Zij en nog veel meer partijen spelen op het gebied van regiobranding een belangrijke rol.

Team Brabant Branding zorgt zo effectief mogelijk voor een eenduidige boodschap/uitstraling van al deze partijen wanneer zij beeldbepalend acteren in of communiceren over Brabant. Dat heet ‘place brand management’ en is nodig omdat branding alleen effectief is als alle betrokkenen hetzelfde verhaal vertellen: de spannende en indringende story van Brabant. Centraal in dit verhaal staan de drie merkwaarden die de regio zo bijzonder maken.

Drie merkwaarden

Brabant hanteerde tot voor kort de waarden high tech/ high touch. Succesvol in ondernemerschap, kennis en innovatie (high tech), maar ook Bourgondisch, gastvrij en gemoedelijk (high touch). Die waarden zijn recent onder de loep genomen en beoordeeld als passend, maar te algemeen. Met de samenwerkingspartners zijn de waarden daarom aangescherpt. Er is gekozen voor de volgende drie brand- of merkwaarden die Brabant uniek maken. Het zijn de dragers van de Brabantse identiteit.

  • Courageously Unconventional (creatief, mogen ‘pielen en proberen’, ambitieus, op zoek naar verandering, grensoverschrijdend)
  • Purposefully Collaborative (samenwerkend, zowel lokaal als internationaal)
  • Remarkably Immersive (meeslepend, deel worden van de gemeenschap)

On-brand en off-brand

Strategieën, projecten, evenement en campagnes die aansluiten bij de drie brandwaarden noemen we ‘on-brand’. Activiteiten die niet passen bij de drie waarden zijn ‘off-brand’.

De inzet van team Brabant Branding is dat partners hun beeldbepalende activiteiten zoveel mogelijk on-brand organiseren, qua inhoud én vorm. Naast advisering heeft het team hiervoor drie instrumenten: het Brandfilter, de bibliotheek op het platform InBrabant.nl en het woordmerk.

Het brandfilter

Het brandfilter is ontwikkeld als hulpmiddel voor organisaties en overheden om keuzes te maken om zoveel mogelijk on-brand te handelen. Om ervoor te zorgen dat we met één verhaal, één gezicht naar buiten treden, hebben we samen met onze partners het brandfilter ontwikkeld. Het brandfilter is een hulpmiddel en helpt om keuzes te maken en 'on-brand' te handelen. Gezamenlijk vormen de merkwaarden de basis voor het geven van inhoud en vorm aan proposities, activiteiten, evenementen, campagnes en andere projecten. Ook kan het filter dienen om bijvoorbeeld een strategie on-brand te maken, of als afwegingskader voor bestuurders of partners. Een activiteit is on-brand als aan de drie merkwaarden wordt voldaan, zowel in de aard van de activiteit als in de communicatie daarover.

Het brandfilter

Platform InBrabant.nl

Doel van de strategie is dat alle partijen die over de regio communiceren een eenduidig verhaal vertellen. Daarvoor is de bibliotheek op dit platform ontwikkeld. Deze online gereedschapskist is bedoeld voor partners, pers en andere partijen die over Brabant communiceren. Er zijn foto’s, video’s, teksten en inspirerende (on-brand) voorbeelden te vinden, allemaal vrij van rechten en logo’s. InBrabant.nl maakt het mogelijk én makkelijk om het Brabantse verhaal te vertellen, passend bij de drie merkwaarden.

Geen logo, maar woordmerk

De inhoud staat in de branding strategie centraal. Daarom is er geen nieuw logo ontwikkeld. Doelgroepen moeten immers de regio kennen op basis van relevante content, en niet op basis van een logo. Er is wel een zogenaamd woordmerk beschikbaar. Indien er behoefte is aan een opgemaakte ‘noemer’ of naam voor een stand, een evenement, als kop boven een projectplan etc., dan is het woordmerk vrij te gebruiken. Het is echter geen verplichting (zoals een logo vaak wél is).

Monitoring

Monitoren is een wezenlijk deel van het uitvoeren van de branding strategie. Door regelmatig te monitoren weten we of we op koers liggen en kunnen we waar nodig tijdig bijstellen. Hiervoor maken wij gebruik van bestaande meetinstrumenten, van onszelf en van derden, en ontwikkelen we zelf eigen monitoringstools. Dit alles bij elkaar levert waardevolle market intelligence op. We monitoren ten behoeve van:

  • het imago van Brabant (verbreding van de kennis van team Brabant Branding en partners t.a.v. het imago van de regio)
  • faciliteren van partners (Brabant Branding ondersteunt onderzoek van derden, als de uitkomsten van het onderzoek bruikbaar zijn ter ondersteuning van marketingactiviteiten van partners)
  • instrumentarium (pre-testen en effectmetingen van middelen)

Samen het verschil maken

De branding van de regio Brabant is een complex proces met inzet van veel partijen. Samenwerking is daarbij cruciaal. Dat past ook bij de merkwaarden van Brabant: elkaar opzoeken, de ander ruimte geven en samen succes creëren. Alleen samen maken we het verschil!

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?